This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

De voedingsindustrie wordt geconfronteerd met talloze uitdagingen als het gaat om het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van producten. In de complexe wereld van importeurs, exporteurs, distributeurs en handelaren wordt de noodzaak voor standaardisatie en certificering steeds duidelijker. Hier komt de IFS Broker-certificering om de hoek kijken.

Wat is IFS Broker?

IFS Broker is een standaard die speciaal is ontwikkeld voor handelsagenten die niet direct betrokken zijn bij de productiestadia van voedingsproducten. IFS Broker richt zich dus op: Levensmiddelenhandelaren, Handelskantoren en Importeurs. Deze certificering werd in het leven geroepen door de Internationale Featured Standards (IFS) organisatie om de veiligheidskloof tussen de productie en de distributie van voedingsmiddelen te dichten.

Waarom is IFS broker belangrijk?

 1. Kwaliteitsborging: IFS Broker zorgt ervoor dat makelaars, importeurs en handelsagenten betrouwbare partners zijn die producten van hoge kwaliteit leveren die voldoen aan alle regelgevende eisen.
 2. Consumentenbescherming: De eindgebruiker wordt beschermd tegen producten van lage kwaliteit of producten die een gezondheidsrisico kunnen vormen.
 3. Efficiënte processen: Bedrijven die IFS Broker-gecertificeerd zijn, hebben efficiënte processen die het risico op fouten of problemen verminderen.

De hoofdelementen van IFS Broker

De IFS Broker standaard bestrijkt verschillende gebieden:

 1. Verantwoordelijkheid van het senior management: Het management moet volledig betrokken zijn bij de implementatie en handhaving van de IFS Broker-normen. Zij moeten ook regelmatige reviews uitvoeren om de effectiviteit van het systeem te waarborgen.
 2. Kwaliteits- en productveiligheidsmanagement: Dit omvat de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem, evenals procedures voor risicobeoordeling en -beheer.
 3. Handhaving: Hieronder vallen zaken als de geschiktheid van faciliteiten, opleiding van personeel en andere relevante middelen die nodig zijn om de normen te handhaven.
 4. Planning en productieproces: Dit heeft betrekking op het selecteren van leveranciers, het waarborgen van productkwaliteit en het beheren van productdata.
 5. Metingen, analyses, verbeteringen: Hier worden monitoring- en meetprocedures opgenomen, evenals acties die nodig zijn om problemen te corrigeren en te voorkomen.

Het certificeringsproces

Het behalen van een IFS certificering vereist een grondige audit van een bedrijf door een geaccrediteerde derde partij. Deze audit richt zich op de bovengenoemde gebieden, evenals op eventuele specifieke eisen die relevant zijn voor het bedrijf. Na een succesvolle audit wordt een certificaat uitgereikt dat geldig is voor een bepaalde periode, waarna een hercertificering nodig is.

Voordelen van IFS Broker-certificering

 1. Concurrentievoordeel: Het hebben van een IFS Broker-certificaat kan bedrijven een voorsprong geven in een concurrerende markt en kan de deur openen naar zakelijke kansen die anders misschien niet beschikbaar zouden zijn.
 2. Risicobeperking: Door te voldoen aan de IFS Broker-normen kan een bedrijf potentiële risico’s in de supply chain verminderen.
 3. Vertrouwen: Consumenten, partners en andere belanghebbenden hebben meer vertrouwen in bedrijven die gecertificeerd zijn volgens erkende standaarden.
 4. Continue verbetering: De certificeringsprocessen moedigen bedrijven aan om hun processen voortdurend te beoordelen en te verbeteren.

Controle

Als waarborging van de standaard vinden controles plaats. Tijdens deze controles kijkt men na of de betrokken partij passende maatregelen heeft getroffen, die er voor zorgen dat productveiligheid en kwaliteit ‘gegarandeerd’ kan worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is de leveranciersbeoordeling. Handelaars, tussenpersonen en importeurs moeten dan ook nagaan of hun leverancier voldoet aan de gestelde eisen, zodat de geleverde producten voldoen aan regelgeving en contractuele specificaties.

IFS audits worden jaarlijks uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd controlerend orgaan.

This website needs you to allow the use of cookies as described in our